Obchodní podmínky pro koupi zboží v internetovém obchodu Zelená lékárna Most 

I. Úvodní ustanovení

 

1. Obchod Zelená lékárna Most se sídlem Javorová 525/3096, Most 434 01, IČO 76158179(dále též jen „prodávající“), provozuje na webové stránce umístěné na internetové adrese www.zelenalekarnamost.cz (dále též jen „webová stránka“) internetový obchod (dále též jen „internetový obchod“). Pro nákup/prodej v internetovém obchodě platí tyto obchodní podmínky.

2. Tyto obchodní podmínky obsahují úpravu práv a povinností mezi prodávajícím a osobou, s níž prodávající uzavírá či uzavřel kupní smlouvu na prodej zboží v internetovém obchodu (dále též jen „kupující“), a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy mezi těmito osobami uzavírané na koupi/prodej zboží prodávaného v internetovém obchodu (dále též jen „kupní smlouva“). Předmětem kupní smlouvy je zejména závazek prodávajícího dodat kupujícímu věc, která je předmětem koupě dle kupní smlouvy, a závazek kupujícího tuto věc převzít a zaplatit za ní sjednanou kupní cenu.

3. Provádět nákup v internetovém obchodu nebo se registrovat (čl. VI.) mohu pouze osoby zletilé nebo jež nabyly plně svéprávnosti před nabytím zletilosti.

II. Uzavření kupní smlouvy

 

1. Webová stránka obsahuje informace o zboží prodávaném v internetovém obchodu, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce.

2. Prezentace zboží na webové stránce je informativního charakteru a nejedená se o návrh na uzavření smlouvy. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně zboží uvedeného v internetovém obchodě.

3. Pro objednání zboží je třeba vyplnit objednávku na webové stránce. Objednávka obsahuje zejména údaje o osobě objednávající zboží (dále též jen „zákazník“) a o objednávaném zboží (zákazník jej „vloží“ do elektronického nákupního košíku webového rozhraní internetového obchodu) a odkaz na tyto obchodní podmínky včetně údaje, že se zákazník před odesláním objednávky s obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí (dále též jen „objednávka“).

4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je zákazníku umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Zákazník je povinen v objednávce uvádět správné a pravdivé údaje, jakož je i povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně údajů jeho se týkajících; v případě porušení některé z těchto povinností má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit. Objednávka je návrhem na uzavření smlouvy, přičemž odesláním objednávky zákazník vyslovuje svůj souhlas s převzetím a zaplacením objednaného zboží.

5. Objednávku odešle zákazník prodávajícímu elektronicky prostřednictvím webové stránky. Prodávající po obdržení objednávky toto elektronickou poštou potvrdí osobě uvedené v objednávce na v objednávce udanou e-mailovou adresu (dále jen „elektronická adresa zákazníka“). Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny apod.) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně apod.).

6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím (zákazníkem) vzniká přijetím (akceptací) objednávky ze strany prodávajícího; prodávající zašle přijetí objednávky kupujícímu na elektronickou adresu zákazníka. Smlouva mezi prodávajícím a kupujícím může být uzavřena i jiným způsobem, s nímž zákon spojuje uzavření smlouvy. Prodávající upozorňuje zákazníky, že v případě platby platební kartou nemusí být objednávka akceptována před uhrazením kupní ceny za objednané zboží.

7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy nese kupující; odpovídají nákladům, které kupující nese za přístup do internetového prostředí dle sazeb jeho operátora.

8. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

9. Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10. V případě, že došlo ke zjevnému omylu nebo technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno potvrzení o obdržení objednávky. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.

III. Cena zboží a jeho dodání a platební podmínky

 

1. U každého zboží je v internetovém obchodě uvedena cena v českých korunách, a to i včetně DPH. Cena je vždy za uvedené množství produktu (ks, pár apod.). Cena celého nákupu je zobrazena v závěrečném přehledu, před odesláním objednávky.

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s dodáním zboží (doprava, případně balení zboží). Není-li dále uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3. Výše nákladů spojených s dodáním zboží závisí na kupujícím zvoleném způsobu dodání zboží. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží. Výše nákladů spojených s dodáním zboží je dle jednotlivých způsobů dodání zboží uvedena na internetové stránce. Náklady na dodání zboží v závislosti na zvoleném způsobu dodání zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v přijetí objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit způsoby uvedenými na internetové stránce. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5. Zboží je kupujícímu dodáno dle kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží. Prodávající si vyhrazuje právo tento způsob z technických či operativních důvodů změnit; v případě, že by mělo dojít k navýšení nákladů na dodání zboží, je o tomto povinen kupujícího bezodkladně informovat s poučením o možnosti odstoupit od kupní smlouvy.

6. Je-li zboží dodáváno na místo určené kupujícím, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, který je uveden prodávajícím.

8. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.

IV. Odstoupení od kupní smlouvy

 

1. Kupující, který je spotřebitelem, má v souladu s občanským zákoníkem právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího na poštovní adresu sídla prodávajícího nebo na jeho e-mailovou adresu info@sante-sro.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Kupující může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou těchto obchodních podmínek. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení. V případě tohoto odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

2. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu nebo o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, jakož i v dalších případech stanovených občanským zákoníkem.

3. Zboží musí být kupujícím vráceno nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu kompletní (tj. i včetně příslušenství, např. záručního listu apod.), nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a v původním, nepoškozeném obalu; zboží musí být vráceno s dokladem o koupi. Nárok na úhradu snížení hodnoty zboží vzniklé v důsledku toho, že zboží nebylo vráceno ve stavu dle předchozí věty, nebo vzniklé škody na zboží, je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4. Prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

5. Prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího stejným způsobem, jakým jej od něj přijal, není-li dále uvedeno jinak. Uvede-li kupující v odstoupení od této smlouvy účet pro vrácení peněžních prostředků, vrátí prodávající peněžní prostředky bezhotovostně na účet, který je uveden v odstoupení (v případě, že kupující číslo účtu pro vrácení platby neuvede, prodávající poukáže platbu na účet, ze kterého obdržel úhradu kupní ceny). Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

6. Ustanovení tohoto článku se použije jen za předpokladu, že kupujícím je spotřebitel, tj. fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

V. Práva z vadného plnění

 

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá zejména za to, že zboží má požadovanou jakost. Plyne-li z prohlášení prodávajícího nebo z dokladu o předání, že prodávající dodal menší množství věcí, nevztahují se na chybějící věci ustanovení o vadách.

3. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí zboží. Poskytne-li kupující na některé zboží záruku, odpovídá i za vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.

4. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, má kupující právo uplatnit práva z vadného plnění (vadu reklamovat). Práva z vadného plnění (reklamaci) uplatňuje kupující u prodávajícího písemně. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamaci a reklamované zboží.

5. Kupující je povinen prohlédnout věc ihned po jejím převzetí a přesvědčit se o jejích vlastnostech a množství. O případném poškození obalů či zboží během přepravy je kupující povinen bezodkladně, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží, informovat dopisem či e-mailem přepravce a prodávajícího.

6. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. To se týká například vad, které kupující zjistil či mohl zjistit při převzetí zboží, např. viditelně poškozený obal či viditelně chybějící množství zboží.

8. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil (např. nevhodným použitím nebo skladováním věci).

9. Kupující má tyto nároky vyplývajících z odpovědnosti prodávajícího za vady věci: v případě podstatného porušení kupní smlouvy požadovat odstranění vady opravou nebo výměnou věci nebo dodáním chybějící věci (je-li to s ohledem na její povahu nebo s ohledem na její dostupnost ze strany prodávajícího možné), na slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy, v případě nepodstatného porušení kupní smlouvy požadovat odstranění vady nebo na slevu z kupní ceny. V případě oprávněného odstoupení od kupní smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena za vadné zboží, a to v hotovosti nebo na účet, ze kterého prodávající obdržel úhradu kupní ceny, popř. se strany mohou dohodnout jinak, např. na poskytnutí náhradního plnění.

VI. Uživatelský účet

 

1. Na základě registrace osoby provedené na webové stránce může zákazník přistupovat do svého uživatelského účtu, z něhož může provádět objednávání zboží.

2. Při registraci na webové stránce je osoba provádějící registraci povinna uvádět správné a pravdivé údaje, jakož je i povinna bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně údajů jí se týkajících.

3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Osoba, jíž byl zřízen uživatelský účet, je zodpovědná za užití údajů nezbytných k přístupu do jejího uživatelského účtu, jakož i je vázána objednávkou učiněnou na základě přístupu do jejího uživatelského účtu.

4. Osoba, jíž byl zřízen uživatelský účet, je povinna zachovávat mlčenlivost ohledně údajů nezbytných k přístupu do jejího uživatelského účtu, uchovávat je v tajnosti a nepředávat je jiné osobě a není oprávněna umožnit využívání svého uživatelského účtu jiné osobě; jestliže má podezření na možnost zneužití či zpřístupnění těchto údajů jiné osobě, je povinna bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího za účelem zneplatnění těchto údajů a jejich nahrazení jinými.

5. V případě zapomenutí či ztráty hesla jej prodávající na vyzvání osoby, jíž byl zřízen uživatelský účet, zneplatní a zašle nové na e-mailovou adresu uvedenou při registraci.

6. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli, a to i bez uvedení důvodu, registraci zrušit. Prodávající obvykle ruší registraci v případě, kdy uživatelský účet není déle než 1 rok využíván, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy.

VII. Ochrana osobních údajů a souhlas s jejich zpracováním

 

1. Prodávající postupuje při zpracování osobních údajů zákazníků (dále též jen „osobní údaje“) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

2. Prodávající se zavazuje nepředávat osobní údaje, mimo případy stanovené v zákoně, v těchto obchodních podmínkách nebo v případě, souhlasí-li s tím zákazník (kupující), třetím osobám, poskytnuté osobní údaje zpracovávat pouze v souladu s účelem vyjádřeným v tomto souhlasu a v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje prodávajícím zpracovávány, jakož i dodržovat všechny ostatní povinnosti stanovené správcům osobních údajů uvedeným zákonem.

3. Zákazník uděluje souhlasem s těmito obchodními podmínkami prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů jím poskytnutých v objednávce nebo při registraci, tj. ke svému jménu, příjmení, bydlišti, telefonu a e-mailové adrese.

4. Souhlas dle této smlouvy je dán zákazníkem prodávajícímu ke zpracování osobních údajů pro účely poskytnutí plnění prodávajícího dle kupní smlouvy, tj. pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu, jakož i pro účely zasílání informací a obchodních sdělení zákazníku.

5. Souhlas dle této smlouvy je dán zákazníkem prodávajícímu též k předání osobních údajů pro účely autorizace úkonů zákazníka (kupujícího) a zpracování v souvislosti s úhradami za plnění poskytnutá na základě této smlouvy či jinými pohledávkami prodávajícího vůči kupujícímu poskytovatelům platebních bran, platebním zprostředkovatelům a finančním ústavům, u kterých jsou vedeny příslušné kreditní či debetní karty, a to v rozsahu nezbytném k zajištění transakce a jejího bezpečného průběhu, a dále k předání osobních údajů je-li to prodávajícímu uloženo zákonem, popř. tyto údaje či informace budou vyžádány příslušným orgánem veřejné moci, zejména policií, soudem, nebo správním orgánem; prodávající je též oprávněn poskytnout v nezbytném rozsahu osobní údaje, je-li to nezbytné k ochraně života, zdraví či majetku zákazníka nebo třetích osob.

7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8. Zákazník má právo:
- odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů uděleným dle tohoto bodu obchodních podmínek, neboť poskytnutí osobních údajů je dobrovolné,
- na přístup ke svým osobním údajům,
- požadovat opravu svých osobních údajů,
- obrátit se s podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů,
- požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů, a to o účelu zpracování osobních údajů, o osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně informací o jejich zdroji, o povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování a o příjemcích osobních údajů a jejich kategoriích,
- v případě, že zjistí nebo se domnívá, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li tyto osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, požádat prodávajícího o vysvětlení, jakož i požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav, zejména se může domáhat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů.

9. Prodávající postupuje při zpracování osobních údajů kupujícího (subjekt údajů) též v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR). Pokud jsou osobní údaje kupujícího zpracovávány prodávajícím též na základě kupujícím uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů, obsahuje další informace o zpracování těchto osobních údajů tento souhlas. V těchto dokumentech jsou uvedeny zejména informace o správci, o právním základu, účelu, způsobu, rozsahu a době zpracování osobních údajů a o jejich ochraně a jejich předávání třetím osobám, a dále o právech subjektu údajů (kupujícího), tj. o právech, kterými subjekt údajů disponuje, tj. o právu na přístup k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, právu na výmaz osobních údajů, právu na omezení zpracování osobních údajů, právu na přenositelnost osobních údajů, právu vznést námitku, právu podat stížnost u dozorového orgánu, právu na soudní ochranu a právu obdržet od správce oznámení a informace, včetně způsobu uplatnění těchto práv.

VIII. Dostupnost zboží a omezení odpovědnosti

 

1. Zákazník bere na vědomí, že stavy dostupného zboží se mohou kdykoli změnit, a tedy že objednané zboží nebo některé z nich nebude prodávající schopen dodat (potvrdit objednávku zákazníka). O tomto prodávající vyrozumí zákazníka e-mailem nebo telefonicky, přičemž může nabídnout alternativní zboží.

2. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě, že by zjistil, že zboží nemůže předat kupujícímu v požadovaném množství nebo kvalitě. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu již obdrženou kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím, popř. na účet, z něhož prodávající obdržel úhradu kupní ceny.

3. Kupující přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu občanského zákoníku.

IX. Dostupnost aplikací a přístup k nim

 

1. Internetový obchod může být zpřístupněn prostřednictvím aplikací (softwaru) třetích osob; při užívání těchto aplikací platí pro jejich užívání a pro shromažďování a zpracování dat a jiného obsahu a osobních údajů v souvislosti s užíváním těchto aplikací zásady a podmínky stanovené provozovateli těchto aplikací a zákazník je povinen tyto zásady a podmínky dodržovat.

2. Webová stránka je spravována z České republiky a řídí se právem České republiky; pokud zákazník přistupuje k této stránce z jiných zemí, činí tak na vlastní nebezpečí a je odpovědný za jakýkoli konflikt s místním právem.

3. Zákazník bere na vědomí, že webová stránka, uživatelský účet nebo internetový obchod mohou být nefunkční, např. z důvodu údržby nebo nepředvídatelných poruch či závad. Prodávající nemůže zaručit, že jím provozované internetové stránky jsou v každém okamžiku bezchybné. Prodávající nenese odpovědnost za škody případně jiným osobám vzniklé v důsledku nefunkčnosti webové stránky, uživatelského účtu či internetového obchodu.

4. Prodávající si vyhrazuje právo omezit přístup na webovou stránku, uživatelský účet a do internetového obchodu kdykoliv bez předchozího upozornění, zejména za účelem údržby a aktualizace webové stránky, z důvodu odstávky na dobu nezbytně nutnou k provedení oprav, údržby nebo upgradu programů a systému nebo zavedení nových prvků apod.

5. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že při přístupu k online prostředí internetového obchodu prostřednictvím internetového prohlížeče servery prodávajícího za účelem umožnění přístupu k internetovým stránkám a jejich užívání automaticky zaznamenávají standardní statistické a technické údaje – webový požadavek, interakce se službami prodávajícího, adresa internetového protokolu, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas požadavku nebo jeden či více souborů cookie, které mohou jednoznačně identifikovat prohlížeč zákazníka nebo jeho účet. Tyto informace jsou užívány zejména ke správě stránek a k lepšímu pochopení vzorců pohybu návštěvníků po stránkách, jakož i ke zjištění, které části stránek jsou nejvíce zatíženy, které části stránek potřebují vylepšit a které aplikace jsou nejčastěji využívány, aby bylo možno stránky průběžně vylepšovat. Tyto informace jsou shromažďovány pomocí celkových statistik a jsou tedy anonymní, nejsou vztaženy ke konkrétním jmenovitě vyjádřeným uživatelům stránek. Takováto hromadná statistická data jsou následně využívána pro statistické, marketingové, propagační a podobné účely. Data jsou sbírána prostřednictvím tzv. cookies během návštěv na stránkách. Cookie je malý objem dat, který stránky přenesou do prohlížeče návštěvníka a mohou být čteny pouze ze strany serveru, který je poslal. Cookie slouží jako identifikační karta a umožňuje, aby si server pamatoval hesla zákazníka a oblíbené položky. Cookie nemůže být použit jako zdrojový kód a nemůže přenášet počítačové viry. Většina prohlížečů je nastavena k přijímání cookies, nicméně na prohlížeči lze nastavit, aby prohlížeč před každým přijetím konkrétního cookie žádal o souhlas s jeho přijetím. Na některých stránkách, které vyžadují předchozí přihlášení zákazníka, pak není přijetí cookie otázkou volby, neboť pokud je rozhodnuto cookie neakceptovat, nebude pravděpodobně zajištěn do takových stránek přístup.

6. Obsah webové stránky, zahrnující zejména texty, fotografie, grafická a jiná výtvarná díla, software, ochranné známky a jiné hodnoty požívající právní ochrany, je výlučným vlastnictvím prodávajícího nebo jiných osob či předmětem jejich autorských práv. Žádná část webové stránky ani jejího softwaru nesmí být v celku ani v části kopírována nebo jinak reprodukována nebo šířena bez předchozího souhlasu prodávajícího.

7. Zákazník není oprávněn jakkoli zasahovat do webové stránky či ji užívat jiným způsobem, než je stanoven pro její obvyklé užívání, např. jakkoli měnit parametry webové stránky či internetového obchodu, jejich vzhled, obsah, programové nastavení, technickou podstatu apod.; zákazník není oprávněn činit jakékoli kroky, které by mohly narušit stabilitu, chod, provoz či bezpečnost webové stránky či internetového obchodu nebo které by mohly přinést zákazníku či jiné osobě neoprávněnou výhodu či neoprávněný prospěch.

X. Závěrečná ustanovení

 

1. Zákazník vyslovuje svůj souhlas se zasíláním obchodních nabídek a dalších informací, které prodávající zasílá v souvislosti se svým internetovým obchodem. Každý zákazník má možnost toto zrušit zasláním e-mailu prodávajícímu se žádostí o toto, popř. dalšími způsoby nabízenými prodávajícím.

2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Veškeré spory vyplývající z kupní smlouvy budou rozhodovány obecnými soudy České republiky.

3. V případě, že zákazník má stížnost týkající se postupu prodávajícího, může se obrátit na prodávajícího prostřednictvím jeho e-mailové adresy ElenaNepovimova@seznam.cz, v zákonem stanovených případech se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

4. V případě, že kupující je spotřebitelem, prodávající jej tímto informuje, že v případě sporu mezi ním a prodávajícím může kupující využít možnosti mimosoudního řešení sporu, tj. může se obrátit s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce - více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt na internetové stránce České obchodní inspekce, která je www.coi.cz (www.coi.cz/informace-o-adr/); tímto není dotčeno právo kupujícího obrátit se se svým nárokem na soud. Při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím je možno využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr. Kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line), je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.evropskyspotrebitel.cz.

5. V otázkách zde neupravených se postupuje dle obecně závazných právních předpisů, zejména dle občanského zákoníku.

6. V případě, že se stane některé z ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným nebo nevymahatelným, nebude to na újmu platnosti či účinnosti jakýmkoli dalším jejich ustanovením; namísto neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.

7. Kupující uzavřením smlouvy s prodávajícím potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi – jako s nedílnou součástí kupní smlouvy mezi nimi uzavírané - souhlasí.

8. Tyto obchodní podmínky platí od 1.4. 2019.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)
--------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o odstoupení od smlouvy

- Adresát:ZELENÁ LÉKÁRNA MOST, Javorová 525/3096, 434 01 Most, IČO: 76158179, e-mail ElenaNepovimova@seznam.cz

- Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*)

- Datum objednání(*)/datum obdržení(*)

- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
- Adresa spotřebitele/spotřebitelů
- Číslo účtu, na který mají být vráceny spotřebiteli prostředky od něj přijaté
- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
- Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.
------------------------------------------------------------------------------------------

 

PODMÍNKY PRO VRÁCENÍ ZBOŽÍ (obuvi)

 • Zboží musí být vráceno do 14 dnů
 • Zboží nesmí být nošeno, použito, upraveno.
 • Zboží musí být vráceno v originální krabici v původním stavu (nepolepená, nepotrhaná, nepopsaná ...).

PODMÍNKY REKLAMACE:

 • Reklamované zboží musí být čisté.
 • Reklamovat lze pouze výrobní vadu, nikoli např. vady způsobené nadměrným užíváním.

  JAK POSTUPOVAT:

  1. Vyplňte „Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy/reklamaci“.
  2. Přiložte formulář do balíku se zbožím.
  3. Balík zabalte do fólie, aby původní obal (krabice) zůstal v neporušeném stavu.
  4. Balík zašlete na adresu:
   Zelená lékárna Most, Javorová 525/3096, 434 01 Most
  5. Peníze Vám budou vráceny na Vámi uvedený bankovní účet.

  Vážení zákazníci reklamace je možné odesílat pouze na adresu výše uvedenou, z kapacitních důvodů není možné vyzvedávat balíčky na poště či v balíkovně!
  Děkujeme za pochopení

  DOPRAVA A PLATBY NA E-SHOPU

  Doprava:

  • Osobní odběr zdarma na adrese: Zelená lékárna Most,Javorová 525/3096,434 01 Most
   Balíkovna do balíkovny převodem 69,-kč
  • Balíkovna do balíkovna na dobírku 88,-kč
  PLATBY:
  • Platba v hotovost při osobním odběru
  • On-line převodem na účet číslo 2500388565/2010 Fio banka
  • Dobírka

  Doprava možná pouze po ČR