Obchodní podmínky

1. Úvod

1.A. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Zelenou lékárnou Most,ul.Javorová 525/3096,Most 43401,IČ 76158179,DIČ CZ7260292776,(dále jako prodávající) a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen kupující) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.zelenalekarnamost.cz

1.B.  Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.zelenalekarnamost.cz  a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.C.  Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.D.  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.E.  Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Registrace

2.A.  Na základě registrace kupujícího může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu. Z něho může kupující provádět objednávání zboží.  www.zelenalekarnamost.cz umožňuje provádět objednávání zboží i bez registrace přímo z internetového obchodu.

2.B.  Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.C.  Při registraci kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího (souhlas je možné kdykoliv odvolat).

2.D.  Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.E.  Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.2.F.  Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.G.  Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového 
a softwarového vybavení třetích osob.


3. Uzavření kupní smlouvy

3.A. www.zelenalekarnamost.cz  obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu uvedených cen. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné na  www.zelenalekarnamost.cz jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Zboží dodáváme v množství obvyklém pro jednoho spotřebitele.

3.B. Na www.zelenalekarnamost.cz najdete také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno rámci území České republiky do hmotnosti 5kg.

3.C. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na www.zelenalekarnamost.cz

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.C.1. objednávaném zboží -objednávané zboží vloží kupující do elektronického nákupního košíku,

3.C.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,

3.C.3. nákladech spojených s dodáním zboží.

3.D. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko Odeslat objednávku.  Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce.

3.E.Prodávající je vždy oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (písemně či telefonicky).

3.F.Zboží, jež je prodávajícím nabízeno, může prodávající dodat v libovolném barevném provedení, s čím kupující souhlasí.

3.G.  Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky,  jež  je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou.

3.H.  Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

3.I. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.


4. Cena zboží a platební podmínky

4.A. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující prodávajícímu uhradit následovně :

1) v hotovosti – v provozovnách prodávajícího či provozovnách třetích osob – viz osobní odběr

2) v hotovosti na dobírku – v místě určeném kupujícím v objednávce

3) bezhotovostně – převodem na účet prodávajícího č.ú. 2500388565/2010(FIO BANKA)

  

4.B.  Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.C. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.  

4.D. V případě bezhotovostní platby převodem na účet je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.E. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (viz. 3.E), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.F. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.G. Prodávající  vystaví kupujícímu  na základě kupní smlouvy daňový doklad po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. 

4.H. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.A. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů , nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

5.B.  Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.B. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti  dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do třiceti  dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího ElenaNepovimova@seznam.cz

5.C. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.B obchodních podmínek se kupní smlouva ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do pěti  pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné,  původním obalu.


5.D. Ve lhůtě patnácti  dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.C. obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5.E. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.B. obchodních podmínek vrátí prodávající plnění poskytnuté kupujícím do deseti  dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.D.  obchodních podmínek, nejpozději však do třiceti dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vracení zboží kupujícím.

5.F. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.G. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to zejména v těch případech, kdy je smluven osobní odběr zboží kupujícím a kupující si takové zboží nevyzvedne do dvou týdnů od uzavření kupní smlouvy. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.H.  Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. Přeprava a dodání zboží

6.A. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.B. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat náhrady nákladů za uskladnění nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.C. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.D. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

6.E. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. Odpovědnost za vady, záruka

7.A. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy .

7.B.  Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

7.C. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti  měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

7.D. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor  s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době .

7.E. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího  nebo elektronickou poštou na adrese ElenaNepovimova@seznam.cz V případě oprávněné reklamace zboží vzniká prodávajícímu povinnost nahradit kupujícímu účelně vynaložené náklady na dopravu reklamovaného zboží k prodávajícímu. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. 
O vyřízení reklamace informuje prodávající kupujícího elektronickou poštou, ev. také telefonicky. Reklamační protokol bude kupujícímu dodán nejpozději ve lhůtě stanovené obecně závaznými právními předpisy pro vyřízení reklamace, a to nejčastěji společně se zbožím, jež bylo předmětem reklamace. 
V případě, že v rámci reklamačního procesu není kupujícímu zasíláno žádné zboží, bude kupujícímu zaslán reklamační protokol elektronickou poštou.

7.F. V případě, že je kupujícímu dodána nekompletní objednávka, je kupující povinen ihned informovat prodávajícího. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější reklamace nebude uznána. Reklamaci nekompletní zásilky lze uplatnit elektronickou poštou na adrese ElenaNepovimova@seznam.cz nebo telefonicky na čísle 739 105 860

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.A. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.B. Kupující souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn plnit závazky z kupní smlouvy (včetně vydání zboží) prostřednictvím třetích osob .

8.C. Kupující není oprávněn při využívání www.zelenalekarnamost.cz používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz obchodu. www.zelenalekarnamost.cz je možné užívat jen způsobem, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.D. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení 
§ 53a odst. 1 občanského zákoníku.

8.E. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do www.zelenalekarnamost.cz nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

9. Ochrana osobních údajů

9.A. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.B. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, akademický titul, adresa bydliště, doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, informace o provedených nákupech kupujícího (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.C. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

9.D. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené na www.zelenalekarnamost.cz uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.E. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám, a to s výjimkou osob zajišťujících plnění závazků z kupní smlouvy prodávajícím.

9.F. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě.

9.G. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.H. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (vizbod 9) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
b)požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav..

9.I. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.J. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10. Zasílání informací obchodních sdělení
10.A. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.B. Kupující může  souhlas dle 10.A.  kdykoliv odvolat.


11. Doručování

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

12. Závěr

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13. Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů podle par. 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Prodávající Zelená lékárna Most ulice Javorová 525/3096 Most 43401, IČO 76158179, informuje spotřebitele o tom, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 12000, www.coi.cz.

Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb s výjimkou smluv uzavřených v oblasti zdravotních služeb poskytovaných pacientům zdravotnickými pracovníky za účelem poskytování zdravotní péče, včetně předepisování, vydávání a poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků.